ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡ.Μ.Α.Ε 24649/10/Β/91/004

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121972199000

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όλοι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30-06-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας ( Γοργοποτάμου αρ. 16) στο Αγρίνιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

1.Υποβολή των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 1/12/2014 μετά των έπ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση τους.

2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

3.Εκλογή Ελεγκτών για τη Χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

5.Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

6.Έγκριση συμβάσεων.

7.Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, πριν από την πενθήμερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν νέοι μέτοχοι πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στο βιβλίο μετόχων. Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων και δεν κατέχουν μετοχές ή προσωρινούς τίτλους, αρκεί να καταθέσουν δήλωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας.

 

Αγρίνιο, 26 Μαΐου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.