ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡ.Μ.Α.Ε 24649/10/Β/91/004

ΑΡ.ΓΕΜΗ 121972199000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όλοι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 30-06-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας ( Γοργοποτάμου αρ. 16) στο Αγρίνιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Τροποποίηση Ισολογισμού χρήσης 2007 κατόπιν της αποφάσεως με αριθμό 6/2015 του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, πριν από την πενθήμερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν νέοι μέτοχοι πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στο βιβλίο μετόχων. Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων και δεν κατέχουν μετοχές ή προσωρινούς τίτλους, αρκεί να καταθέσουν δήλωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας.

Αγρίνιο, 26 Μαΐου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.